Znate li pravila pisanja državne mature?

  Srednjoškolsko obrazovanje učenika završava polaganjem državne mature. Kako bi učenici i svi ostali sudionici provedbe državne mature znali točna pravila i postupke pravilnog provođenja mature propisan je pravilnik koji jasno određuje što i kako treba napraviti na dan pisanja mature.

  Ovim se Pravilnikom propisuju sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature i ispita državne mature.

  U njemu možete pročitati i zanimljive podatke poput činjenice da se u jednome danu mogu polagati najviše dva ispita državne mature.

  Također, jedna od zadaća ispitnih koordinatora je informiranje učenika o postupku provođenja ispita, koordiniranje prijavljivanja za ispite na razini škole, ali i surađivanje s roditeljima u savjetovanju učenika glede odabira ispita izbornoga dijela državne mature.

  pravilnikPisanjaDrzavneMature

  Pravo pristupa polaganju državne mature, odnosno ispita državne mature imaju učenici, odnosno pristupnici koji su s uspjehom završili završni razred na kraju nastavne godine, što uključuje i one kojima je pozitivno riješen prigovor na zaključenu negativnu ocjenu.

  Više o pravilima i samoj proceduri provedbe državne mature doznajte u Pravilniku o polaganju državne mature.